સીલિંગ ફેનમાં કયો વાઇન્ડિંગ વપરાય છે?

0

 સીલિંગ ફેનમાં કયો વાઇન્ડિંગ વપરાય છે?

      સામાન્ય રીતે સીલિંગ ફેન્સમાં, સિંગલ ફેઝ મોટરનો ઉપયોગ થાય છે. અને તે ૨૨૦ વોલ્ટ થી ચાલે છે. અને તે ૪૦થી ૬૦ વોટ ના વપરાશ થતો હોય છે.આ મોટરો ઔછો પાવર વાપરે છે અને . સિંગલ ફેઝ મોટરને ઓપરેટ કરવા માટે માત્ર એક પાવર અને એક ન્યુટ્રલ ની જરૂર પડે છે.


Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top